Eco5tech podpisało umowę na dofinansowanie systemu analizy epidemiologicznej w budynkach

Eco5tech S.A. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł na opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach niemieszkalnych.

System będzie wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie będzie miało szerokie spektrum zastosowania. Chcemy, aby nasze rozwianie było wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej oraz komercyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusów.

Całkowita wartość projektu wynosi 3,78 mln zł. Natomiast całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi ok. 3,52 mln zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2,37 mln zł. Uzyskane dofinansowanie stanowi 67,4% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu Spółki. Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane do końca 2023 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech