Polityka prywatności

Ten dokument dotyczy przyjętych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników zewnętrznych, kontaktujących się z firmą ECO5TECH S.A., w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.eco5tech.pl.

I. Dane identyfikujące:
Administratorem danych dotyczących użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem serwisu jest:
Prezes firmy Eco5tech S.A.

Siedziba Warszawa:
Eco5tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa
NIP 953 245 97 26
Tel: 22 122 14 53
Email: biuro@eco5tech.pl

Oddział Bydgoszcz:
Eco5tech S.A.
ul. Królowej Jadwigi 18/218
85-231 Bydgoszcz

II. Informacje o inspektorze ochrony danych osobowych (o ile powołano taką osobę).
W firmie Eco5tech S.A. w chwili obecnej (wynikającej z ustawy i wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych) nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
W celu zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych w firmie ECO5TECH S.A., jest powołany Pełnomocnik ds. danych osobowych, działający w imieniu Administratora danych osobowych.

III. Przetwarzane dane osobowe oraz podstawy prawne i wynikające z tych podstaw obowiązki administratora
1. Firma Eco5tech S.A. dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020, poz.344);
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2021. r., poz.576).

2. Serwis wykorzystuje dane osobowe
A) związane z relacjami biznesowymi, handlowymi i kontaktem w następujących celach:
– nawiązania współpracy,
– zawarcia, wykonywania lub rozliczenia umów,
– przedstawienia oferty i udzielenia informacji o świadczonych usługach,
– obsługi zapytań przesłanych przez udostępniony formularz,
– udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie,
– marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora,
– obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń,
– wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. dot. spółek publicznych, podatkowych, księgowych).

B) w związku z rekrutacją przetwarzamy w następujących celach:
– rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
– obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

C) w związku z relacjami inwestorskimi w następujących celach:
– realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych,
– realizacji praw wynikających z posiadanych papierów wartościowych,
– wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia,
– podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości,
– marketingu własnej działalności, produktów i usług oraz,
– związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Eco5tech,
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cooki* (tzw. „ciasteczka”),
– poprzez prowadzenie analizy ruchu (funkcji pomiarowej) na stronie (google analytics),
– poprzez anonimowe odczytywanie numerów IP dla prowadzenia statystyk zasięgu oddziaływania oferty.

4. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora:
– korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL*, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet,
– miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL*). Dzięki temu dane osobowe, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze,
– operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne,
– celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa,
– regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

IV. Gromadzenie danych osobowych
1. Firma Eco5tech S.A. podczas korzystania z serwisu przez użytkownika zewnętrznego rejestruje zapytania http kierowane do serwera.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
– nazwy stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
– czasu nadejścia zapytania,
– pierwszego wiersza żądania http,
– kodu odpowiedzi http,
– liczby wysłanych przez serwer danych,
– informacji o przeglądarce użytkownika,
– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

3. Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

4. Zbierane w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
– zarządzania serwisem,
– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa,
– badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe.

5. Użytkownik zewnętrzny w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
– numer telefonu,
– adres i nazwa firmy,
– treść wiadomości kontaktowej.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

6. Formularz kontaktowy
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania związane z relacjami biznesowymi, handlowymi i kontaktem, rekrutacją czy relacjami inwestorskimi itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

V. Okres przechowywania danych
1. Zebrane od użytkowników dane osobowe są przechowywane dla określonego celu przetwarzania i nie dłużej niż przez okres jego trwania.

2. Niektóre dane mogą być przechowywane dłużej, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (np. finansowe, personalne/kadrowe).

3. Dane marketingowe Administrator przechowuje przez okres do lat 3 (od czasu zakończenia danego przedsięwzięcia, tematu, projektu).

VI. Określenie odbiorców danych osobowych
1. Dane osobowe użytkownika zewnętrznego, co do zasady są przetwarzane na potrzeby związane z działalnością firmy Eco5tech S.A.

2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika zewnętrznego innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z użytkownikiem zewnętrznym umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
– firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
– firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Polityka prywatności jest dostępna w serwisie w sposób nieprzerwany i do wglądu dla użytkowników przez cały czas. W szczególności, użytkownicy powinni móc zapoznać się z jej postanowieniami, przed udostępnieniem przez nich jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej.

2. Użytkownikowi zewnętrznemu przysługuje prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
– złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych.

3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Serwis firmy Eco5tech S.A. zawiera informację o używaniu plików Cookies*
Użytkownik zewnętrzny jest o tym informowany już w momencie wejścia na stronę internetową serwisu (ma wówczas możliwość wyłączenia używania plików cookies w ramach swojej przeglądarki).
Podstawa prawna:
Obowiązek zawierania na stronie internetowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO”.

IX. Używanie przez stronę serwisu plików Cookies *
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli pliki umożliwiające analitykę zachowań użytkownika zewnętrznego serwisu, umożliwiają dostosowanie jego treści do konkretnego odbiorcy (cele, okres przechowywania czy ich dostawca).

2. Powyższe działanie pozwala także na dopasowywana serwisu, do zbierania danych o kategoriach odbiorców, w części ich danych osobowych oraz o ich potrzebach informacyjnych.

3. Serwis firmy Eco5tech S.A. korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika zewnętrznego . Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
– ułatwienia użytkownikowi zewnętrznemu korzystania z serwisu podczas jego przeglądania,
– późniejszego skojarzenia użytkownika zewnętrznego w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zewnętrzni serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji użytkownika zewnętrznego oraz optymalizacji i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika zewnętrznego.

5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
– „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika zewnętrznego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
– „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika zewnętrznego przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika zewnętrznego,
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
– „własne” – zamieszczane przez serwis,
– „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis.

6. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

7. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika zewnętrznego przeglądarki internetowej.

8. Jeśli użytkownik zewnętrzny nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika zewnętrznego może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Słownik pojęć (opisane w tekście znakiem„* ” ):
1. cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
2. log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
3. adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
4. protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech