MCA5tech

System monitoringu i analizy zużycia mediów

MCA5tech przeznaczony jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. Jest to urządzenie autonomiczne tzn. umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy.

Obejrzyj video i poznaj szczegóły!

cel

Celem zastosowania urządzenia jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania budynku oraz instalacji technicznych a także wsparcie w procesie wnioskowania (nadzór, diagnostyka, optymalizacja).

Korzyści stosowania

  • analiza energochłonności budynku oraz ciągły nadzór nad systemem energetycznym,
  • uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu,
  • wpływ na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi.

Co może być źródłem danych

  • urządzenia pomiarowe takie jak: liczniki energii, ciepła, wody, gazu itp.,
  • sygnały dwustanowe np. pracy lub awarii urządzenia technicznego,
  • sygnały z czujników np. temperatury, nasłonecznienia, ciśnienia instalacji itp.,
  • innych urządzeń umożliwiających komunikację.

Funkcje MCA5tech

Akwizycja

Wykorzystując port Ethernet, porty szeregowe, wejścia dwustanowe oraz popularne protokoły komunikacyjne, MCa5tech może odczytywać dane z większości urządzeń pomiarowych i czujników. Konfiguracja struktury pomiarowej jest intuicyjna i opiera się na dostępnych wzorcach.

Archiwizacja

Pozyskane dane zapisywane są na lokalnym nośniku danych w konfigurowalnych okresach czasu. Możliwa jest replikacja bazy danych on-line na zdalnym serwerze.

Analiza

Zarejestrowane dane mogą zostać poddane obróbce matematycznej. Dzięki temu możliwe są np. zaawansowane alerty, wykrywanie anomalii i wnioskowanie.

Prezentacja

Efekt pracy MCA5tech dostępny jest poprzez stronę www (funkcja Web server) w postaci dashboardów prezentujących wyniki analiz. Użytkownik może skorzystać z dostępnych wzorcowych dashboardów zawierających know-how specjalistów energetyków. Możliwe jest również opracowanie dashboardów dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych.

Udostępnianie danych

Dla użytkowników posiadających system nadrzędny typu BMS, SCADA itp. MCA5tech może służyć jako gateway danych.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych źródłowych i przetworzonych może odbywać się w jednym z wielu standardów wymiany danych.

Analiza mediów

Przykładowe analizy danych

Funkcja aktywnego strażnika mocy

Poprawne określenie mocy zamówionej (dla energii elektrycznej, gazu) nie zabezpiecza przed naliczeniem kar za przekroczenia. Sytuacje takie najczęściej następują po awarii lub przestoju serwisowym np. kotła gazowego lub zaniku zasilania. Ponowne uruchomienie wiąże się z nienormatywnym zapotrzebowaniem na energię i w konsekwencji przekroczenie mocy zamówionej. Przeciwdziała temu wykorzystanie funkcji strażnika mocy urządzenia MCA5tech.

 

Określenie rzeczywistego zapotrzebowania na moc

Wyznaczenie rzeczywistego zapotrzebowania na moc odbywa się automatycznie po zadanym okresie monitorowania danych z licznika rozliczeniowego. Zapotrzebowanie na moc będzie wyznaczane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz na potrzeby właściwego doboru infrastruktury technicznej przesyłowej i przetwarzającej energię.

 

Wyznaczanie sprawności kotła, agregatu wody lodowej

Sprawność jako stosunek energii dostarczonej do energii oddanej urządzeń przetwarzających energię podlega ciągłym zmianom. Uzależniona jest od parametrów pracy (punktu pracy urządzenia), jakości energii pierwotnej, a także technicznej sprawności urządzenia. Wiedza o tych zależnościach jest kluczowa do uzyskania wysokiej efektywności energetycznej instalacji.

 

Określenie ilości osób użytkujących lokal

Ilość i profil wykorzystania wody na potrzeby bytowe są zależne od ilości osób zamieszkujących lokal. Na podstawie analizy danych z wodomierzy (ciepła i zimna woda) lokalu, MCA5tech może z dużym prawdopodobieństwem określić ilość osób zamieszkujących lokal.

 

Obliczenie potencjału wykorzystania na miejscu energii produkowanej przez fotowoltaikę

Planowane regulacje prawne spowodują duży spadek opłacalności magazynowania produkowanej energii w sieci energetycznej. Podczas planowania inwestycji niezwykle istotna jest wiedza o możliwości wykorzystania na miejscu energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne. MCA5tech wyznacza tą wartość bazując na wskaźnikach projektowych i rzeczywistym profilu zapotrzebowania na energię.

Podgląd uzyskanych danych

Konfigurowalne wykresy dwóch zmiennych

 

Strażnik mocy 15min

 

Analiza danych z okresu ostatnich godzin/doby

 

Analiza dobowego zużycia energii

 

Analiza częstotliwości rejestrowania przepływów wody w podziale godzinowym i na dni robocze/weekend

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi rozwiązaniami
budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech