Przejście nad torami kolejowymi - Łódź

założenia projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przejścia nad torami kolejowymi wzdłuż ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

typ
Budownictwo infrastrukturalne
rok
2020-2021
wartość kontraktu
484 870 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
W trakcie realizacji
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

W zakresie inwestycji przewiduje się budowę przejścia nad torami, a także przebudowę infrastruktury teletechnicznej, odwodnienie obiektu, budowę chodników zapewniające dojście oraz przebudowę i budowę oświetlenia wraz z zasilaniem oraz monitoring. Kładka pieszo – rowerowa ma umożliwić bezkolizyjne przemieszczenie się użytkowników nad torowiskiem kolejowym. Z racji konieczności wykonania wycinki z kolidującymi drzewami i krzewami przewiduje się nasadzenia zastępcze. Konieczne było również uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ze względu na zbliżenie obiektu do granicy obszaru kolejowego oraz osi skrajnego toru.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech