Relacje inwestorskie

Notowania i Wybrane dane finansowe

Inwestorom oraz wszystkim zainteresowanym naszą ofertą prezentujemy bieżące notowania oraz podstawowe informacje o akcjach.

Sprawdź notowanie TUTAJ!

informacje o akcjach

ISIN PLEC5TH00024
Ticker GPW ECT
Rynek notowań Alternatywny Rynek Notowań NewConnect
System notowań notowania ciągłe
Kod LEI 254900M37LWLO33OJ086

 

animator rynku

Dom Maklerski BDM
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 84 40

Infolinia 800 312 124 lub 518 197 400

 

AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
www.incsa.pl

biuro@incsa.pl
tel. 61 851 86 77

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 355 993,09
Zysk (strata) ze sprzedaży 52 698,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 439 064,58
Zysk (strata) brutto 427 168,03
Zysk (strata) netto 228 832,88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 250 275,87
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 064 315,63
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 301,22
Przepływy pieniężne netto, razem -3 340 892,72
Liczba akcji (w szt.) 5 400 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10
Kapitał własny 6 764 857,19
Kapitał zakładowy 540 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 380 738,50
Zobowiązania długoterminowe 99 200,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 025 038,35
Aktywa razem 9 145 595,69
Należności długoterminowe 878 083,10
Należności krótkoterminowe 4 566 508,62
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 309 603,75

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech